Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór Co to jest klasa dwujęzyczna?

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Email Drukuj PDF

Najczęściej zadawane pytania o nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 169 w Łodzi

1)    Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe (ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej    nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

2)    Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

3)    Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?

Nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim. Język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako drugi  język nauczania na wybranych przedmiotach. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

4)    Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?

 • język angielski w rozszerzonym zakresie 5 godzin w tygodniu
 • treści programowe 2-3 przedmiotów częściowo realizowane w dwóch językach: polskim i  angielskim
 • przyswajanie specjalistycznej terminologii z przedmiotów nauczanych w dwóch językach
 • międzynarodowe projekty językowe
 • udział w konkursach językowych, przedstawieniach i warsztatach
 • przygotowanie oraz możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu TOEFL Junior z języka angielskiego w klasie ósmej
 • współpraca z liceami z dwujęzycznością z językiem anielskim

5)    Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Uczeń  zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Język angielski jest wykorzystywany podczas zajęć dodatkowych i wspólnych zabaw, spotkaniach i wyjazdach integracyjnych oraz wymianach międzynarodowych, co daje młodzieży możliwość praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności. Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed komunikowaniem się w języku obcym.

6)    Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, ale odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadza się w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu”), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysły językowe, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji). Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.